Algemene Verkoopsvoorwaarden 't Vitamientje

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 't Vitamientje: De ondernemer die haar producten en diensten aanbiedt.
 • Klant: De persoon of het bedrijf dat een bestelling plaatst bij 't Vitamientje
 • Overeenkomst op afstand: De overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2. Identiteit

Naam: Van Dorpe Daphne
Adres: Schuiferskapelsesteenweg 34, 8700 Tielt, België.
Mail: daphnevandorpe@hotmail.com
Ondernemingsnummer: 0834.532.471

Bereikbaarheid:
De webshop is altijd geopend. 

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 't Vitamientjeen op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat  zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als 't Vitamientje gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 't Vitamientje niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
 • er worden geen prijzen vermeld op de website, deze zijn afhankelijk van de dagprijs en worden verrekend bij het moment van afhaling/levering.

5. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 't Vitamientje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 't Vitamientje passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal 't Vitamientje daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

't Vitamientje kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 't Vitamientje op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 

6. De prijs

De website bevat geen prijzen van producten.
De prijs van het product is afhankelijk van de dagprijs. De totaalprijs wordt verrekend op het moment van afhaling/levering van de goederen.

7. Conformiteit en Garantie

't Vitamientje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 't Vitamientje jegens 't Vitamientje kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8. Levering en uitvoering/ afhaling

't Vitamientje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 't Vitamientje  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij 't Vitamientje , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij 't Vitamientje is er ook de mogelijkheid om bestellingen af te halen op het adres: 
Baron De Boesinghestraat 14, 8750 Zwevezele. 

9. Betaling

De betaling dient te gebeuren op het moment van afhaling/levering aangezien de producten afhankelijk zijn van de dag prijzen.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde goederen weigert, heeft 't Vitamientje desondanks het recht om de levering te factureren.

In geval van wanbetaling van de klant heeft 't Vitamientje behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

De website biedt de betaaloptie betaling contact. 

10. Klachten regeling

't Vitamientje beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 't Vitamientje, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij 't Vitamientje ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 't Vitamientje binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11. Geschillen

Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Belgische recht van toepassing.

12. Aanvullende of afwijkende bepalingen

't Vitamientje heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden getoond op deze site zijn echter de meest recente.

Aanvullende informatie:

 • Bestellen: Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, kiezen van een betaalmethode en de melding op uw scherm dat uw bestelling is geplaatst. U ontvangt een bevestiging via email als de bestelling is gelukt. 
 • Wijzigingen: Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt u daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per email worden doorgegeven.

13. Herroepingsrecht

Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen). Deze wetgeving kan men terugvinden in boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

Bij een geldige aanspraak van het herroepingsrecht, behoudt 't Vitamientje het recht om kosten in rekening te brengen, ten laste van de Klant. Het gaat hier dan om retourkosten om een goed te retourneren aan 't Vitamientje of kosten inzake waardevermindering. Wanneer 't Vitamientje vaststelt dat de Klant zijn producten meer gebruikt heeft dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen, is de Klant aansprakelijk voor deze waardevermindering, dit met een minimum van 25% en een maximum van 100% op de waarde van dat goed.

Wanneer de Klant aanspraak wenst de maken op het herroepingsrecht, dan kan hij dit doen door een email te sturen via de contactpagina.

14. Rechten en aanpasrakelijkheid

't Vitamientje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld.
 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • Fouten in de tekst/gegevens.

De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.

15. Overmacht

't Vitamientje kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de website door overmacht niet bereikbaar is, dit geldt voor alle termijnen van onbereikbaarheid.

't Vitamientje kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn door overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

 • Stroomstoringen
 • Netwerkstoringen
 • Hardware- of softwarestoringen
 • Pannes (technisch en transport)
 • Andere onvoorziene problemen van technische aard

Gewijzigde openingsuren!

Beste klant

Vanaf 01/01/2024 zijn wij de maandag open en de woensdag gesloten.
Hieronder een overzicht van onze nieuwe openingsuren.

Maandag 08:15 – 12:30 13:30 – 18:15
Dinsdag 08:15 – 12:30 13:30 – 18:15
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten 13:30 – 18:15
Vrijdag 08:15 – 12:30 13:30 – 18:15
Zaterdag 08:00 – 17:00
Zondag 09:00 – 12:00

Wij, en derde partijen, maken op onze websites gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op ‘ok’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals: cookie policy